Tweet
Volg @cesar-therapie
cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Kinderen
Speel goed
Mond motoriek
Motorische start
Sensomotorische therapie
Van billenschuiven naar kruipen
Vallen en opstaan
Verveling
Begeleiding bij sensomotorische therapie
Problemen met leren schrijven
Houdingstraining voor jongeren
cesar url bar
 

Signaleren van problemen


Problemen in de motorische ontwikkeling moeten eigenlijk zodra ze gesignaleerd worden ook aangepakt worden. Vaak als de ouder het probleem voorlegt aan een leerkracht of arts reageert men dat het kind er wel overheen zal groeien. Indien de motorische ontwikkeling niet adequaat verloopt, belemmert dit het kind ook op andere vlakken zoals sociaal emotioneel, sport en spel en creativiteit. Indien de oorzaak zit in het aanwezig zijn van slurf- en/of symmetrie motoriek resten staat dit een adequate lateralisatie en een daarop volgende dominantie in de weg.
Deze problemen neemt een kind mee, zij verdwijnen niet vanzelf, wel zal het kind vaardigheden gaan ontwikkelen om het anders zijn te verbergen. Zo kan het ene kind zich terug trekken, een andere kind zal druk, soms agressief worden. Een kind zal de volledige motorische ontwikkeling moeten doorlopen om tot volledige ontwikkeling te kunnen komen.
Hoe je de verschillende signalen kunt herkennen en de verklaring daarvoor:

Slurfmotoriek

Terwijl de ene hand buigt, strekt de andere arm, het kind heeft hier geen invloed op. Terwijl de rechterhand schrijft d.w.z. zit met gebogen arm in elleboog en vingers, wil de linker arm en hand het papier wegdrukken, immers rechts buigen is links strekken. De beperkte informatie uitwisseling in de hersenbalk geeft dat het kind moeite heeft met de onder-boven-beleving d en p worden verwisseld en n en u. Leren klokkijken gaat moeilijk: staan de wijzers op 10 voor 2 dan wordt dat 10 over half 4

Symmetrie motoriek

Kinderen die nog veel resten van symmetrie vertonen, beleven de linker en de rechter lichaamshelft nog als een geheel. Zij hebben daardoor problemen met de links-rechts beleving. Motorisch gezien zal onhandigheid opvallen bij sport, spel, fietsen, skaten en dergelijke, het lichaam wil nog gelijkgericht bewegen Links en Rechts. In lezen maakt het kind makkelijk omkeringen: kam voor mak en draaien getallen om: 31 in plaats van 13. De ruimtelijke orientatie is onvoldoende ontwikkeld.

Lateralisatie vertraging

Als een kind laat lateraliseert zal het problemen hebben met leren lezen en schrijven. Motorisch zal het kind onhandig overkomen en veel grote bewegingen maken. De uitwisseling tussen de Linker en de Rechterhersenhelft via de hersenbalk is onvoldoende. De duim van de schrijvende hand werkt nog niet als vervanger van de andere hand en wordt dus nog niet uit de andere hersenhelft bestuurd.

Dominantie vertraging

Zit een kind nog niet in de dominantie fase dan heeft het problemen op school met snelheid, inzicht volgorde etc. zoals bijv. bij dictee. De vaardigheiden die het hier voor nodig heeft, pen vasthouden en sturen, letters vormen, links rechts onderscheid en/of onder boven onderscheid kosten nog te veel denkwerk om te kunnen horen wat er opgeschreven moet worden.
Kinderen die naar de middelbare school gaan hebben met grote fysieke, mentale en emotionele veranderingen te maken. De kinderen die in deze puberale fase komen met een goed doorlopen motorische ontwikkeling zijn daardoor sociaal emotioneel, fysiek en contactueel sterker en hebben daarmee een voorsprong op kinderen met een achterstand. De kinderen met een motorische achterstand zullen daarom zo snel mogelijk geholpen moeten worden om de motoriek te stimuleren, te verbeteren, ter ondersteuning van mogelijkheden op school. De problemen, waar pubers t.g.v. motoriek achterstand mee te maken hebben, zijn grofweg in te delen in 3 groepen:

Schrijfproblemen:

De kwaliteit en de kwantiteit van het schrijven zijn onvoldoende. Een brugklasleerling moet 100 tot 120 letters per minuut kunnen schrijven. Bovendien moet de kwaliteit van dien aard zijn dat het handschrift te lezen is.

Problemen met tekenen en handvaardigheid:

De creativiteit van het kind is beperkt en het kind werkt rommelig. Hierdoor haalt de leerling de doelstellingen zoals die in het schoolwerkplan staan niet.

Problemen met gymnastiek:

Het bewegen van de leerling is onhandig, gaat gepaard met veel bijbewegingen. De leerling haalt daardoor de targets, zoals gesteld in het werkplan van de school, niet.

De informatie vanuit het lichaam wordt tussen de hersenhelften, via de hersenbalk, wederzijds uitgewisseld. Hoe meer en vaker die informatie passeert, hoe beter. De samenwerking van de twee hersenhelften wordt geactiveerd en de bewegingen daarmee geautomatiseerd. Als een kind goed symmetrisch beweegt, dit wil zeggen dat de besturing vanuit beide hersenhelften gebeurd, zal het kunnen gaan leren zwemmen, gaan ballen, met 2 voeten springen etc.. Een kind dat te vroeg deze activiteiten moet leren zal het nog niet kunnen en hiermee veel frustraties te verwerken hebben. Helaas zien we nogal eens dat kinderen die nog niet in deze fase zitten en toch geacht worden bepaalde bewegingen te gaan leren, in botsing komen met zwemmeester, gymjuf, schooljuf etc., die soms maar niet begrijpen waarom het niet lukt.

Na de symmetrische fase veranderd de informatie uitwisseling van de hersenen. De ene hersenhelft gaat de informatie en de besturing van de andere lichaamshelft regelen en vice versa. Als deze informatie uitwisseling gecomplementeerd is, komt er een verdere groei, namelijk de vingers van de rechterhand, worden gestuurd vanuit de linkerhersenhelft terwijl de duim van de rechterhand vanuit de rechterhersenhelft wordt bestuurd en bij de linkerhand is dit andersom. Als het kind lang genoeg oefent, kunnen de duim en vingers van een hand tegelijk en heel precies samenwerken. De samenwerking van de beide hersenhelften is compleet. Dit is een voorwaarde voor het leren schrijven. Rechts en links worden nu goed onderscheiden: de b en de d worden niet meer verwisseld. Hierdoor wordt ook lezen mogelijk: het kind herkent elke letter als constante vorm.Nu moet en gaat er veel geoefend worden om het geleerde in te slijten. Als we op het schoolplein kijken zien we kinderen uit de bovenbouw veel spelletjes doen met kruisbewegingen, denk aan klapspelletjes, elastieken, voetballen, hinkelspelletjes, diabolo etc.
Als het kind qua leeftijd in een bepaalde fase zit, verschijnselen vertoont vanuit een eerdere fase kunnen bewegingen verstoord gaan verlopen, bijvoorbeeld het schrijven. Een leerling in de brugklas die slecht schrijft krijgt van zijn leerkrachten het advies " eerst eens beter te gaan leren schrijven". De leerling zal dit pas kunnen als de motorische voorwaarden daarvoor geoptimaliseerd zijn. Het intensieve buitenspelen gebeurd steeds minder, het is niet meer leuk om met jongere kinderen om te gaan. De omgang met leeftijdsgenoten geeft daarnaast steeds grotere problemen, hij/zij kan met hen niet meedoen en kan buitengesloten worden. Het kind mist de aansluiting die hij/zij nodig heeft en zo kan de motorische achterstand de basis vormen voor sociale-emotionele en creatieve achterstand.

Mocht u dus bij uw kind op jonge leeftijd twijfelen aan de motoriek schakel een specialist in, laat hem/haar testen en indien nodig een traject doorlopen ter ondersteuning van de motorische ontwikkeling.